Jaarboek Merckenswaert - 1992

Achtste lustrum van de heemkundekring Weerderheem uit Valkenswaard.
M.W.C.J.N. van Moolenbroek-Vogels

Sociëteit Eensgezindheid 125 jaar.
G.W.M. Jacobs en C.J.A.M. van den Besselaar

Valkenswaard beschreven door de klassieken.
In de 17de, 18de en 19de eeuw is Valkenswaard, net als vele andere dorpen in Noord-Brabant, beschreven door tijdgenoten en gepubliceerd in geografische en/of historische beschrijvingen van Brabant.
H.T.A.M. van Mierlo

Een predikant - een valkenier - een bankier. Een herinnering aan de eerste hervormde predikant van de heerlijkheid Waalre en Weerde, en diens afstammelingen.
S.H.A.M. Zoetmulder

Erfenissen van de Valkenswaardse dorpspastoor Wouter, Walter of Valerius Heeren uit de 17e eeuw.
H.E.M. Melotte

Toen stadhouder Willem III naar Valkenswaard zou komen voor de valkerij. (1690)
J.W. Hagen

Een korte geschiedenis van het Sint-Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen.
De oorspronkelijkelatijnse oprichtingsakte is verloren gegaan. De vertaling in het Nederlands is bewaard gebleven en daaruit is de exacte oprichtingsdatum bekend: 20 februari 1623.
J.G.C. van Kuyk, Deken-schrijver

Museum van Gerwen-Lemmens, een schatkamer in de Kempen. Het museum dat in mei 1980 zijn deuren voor het publiek opende, is gebaseerd op een privéverzameling van christelijke kunst uit de Nederlanden.
Drs. C.P.J.M. van Gerwen

Een korte geschiedenis van het St. Catharinagilde uit Valkenswaard.
De exacte oprichtingsdatum is 19 maart 1787, getuige het Extract uit het Register der Resolutiën van de Hoogmogende Heeren der Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden. De drie in dit extract genoemde personen waren allen meestervalkenier.
H. Carolus

Richard Hamond, schakel tussen valkeniers en sigarenfabrikanten. Geboren in 1773 in Engeland, vestigt zich alsvermogend man in Valkenswaard. Op 10 oktober 1845 sterft hij. Nog steeds is zijn graf, met daar omheen een ijzeren hek, te zien op het oude kerkhof te Valkenswaard. Een deel van zijn nalatenschap gaat naar Jan van Best waardoor diens sigarenfabriek een snelle groei doormaakt.
Christ van den Besselaar

Met Panken terug naar Valkensweerd. Een tocht door Valkensweerds verleden, mogelijk gemaakt door meester Peter Norbertus Panken als gids, die een bijna levenslang dagboek naliet dat voor een heemkundige een schier onuitputtelijke bron is.
Johan Biemans

Elf september 1944, dag van de schijnbare bevrijding. Een verslag van de grote ellende die een aantal mensen die dag moesten ondervinden en van de verwoestingen die rond die tijd in het centrum aan fabrieken en woningen plaatsvonden.
Werkgroep Valkenswaard in Oorlogstijd

Veldkapellen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen.
Een inventarisatie en studie van de bestaande veldkapellen.
F.H.H. Brom en W.A.C. Mandigers