De ledenvergadering (ALV) in maart 2022 over het kalenderjaar 2021 gaat op de normale wijze door. Dinsdag 15 maart!

Het bestuur verzamelt de gegevens over 2021 (graag met hulp van de actieve leden en werkgroepen) en zet die bijeen in het gebruikelijke jaarverslagenboekje.

Een en ander zal op een wat vereenvoudigde wijze bijeengeschreven worden; daarvoor vragen we de leden begrip.

Het bestuur stelt voor om ook soepeler om te gaan met de verplichte ALV-acties als bestuurswisseling en kascontrolecommissie. Maar dat leest men in de februari-Heeminfo.