Het Valkenswaardse college heeft op 29 januari 2009 besloten een sloopvergunning te verlenen aan BAM Milieu te Hardinxveld-Giessendam voor het slopen van alle opstallen gelegen op het perceel Geenhovensedreef 20 en 22, kadastraal bekend als: gemeente Valkenwaard sectie A nummer 2777.

Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard heeft daar bezwaar tegen.

Van wege de aard en waarde van de bouwwerken, omdat leden aangeven daar moeite mee te hebben, omdat niet adequaat naar het voorstel van de Monumentencommissie is gehandeld. (De Monumenten commissie is in haar werk en bemensing nauw geliëerd aan Weerderheem.)

Overweging van heemkundebestuur in de brief
U begrijpt dat wij als heemkundige vereniging scherp letten en attent reageren als het gaat om materiële en immateriéle zaken die betrekking hebben op het Valkenswaardse culturele en historische erfgoed. We waren gelukkig met het gegeven dat (opnieuw) een lokale Monumentencommissie een deel van onze belangstellingssfeer met deskundigheid, grote ijver en zeer overtuigend invult. Met de realiteit voor ogen stelt onze vereniging vast, dat we tot nu toe pal staan achter hun bevindingen en adviezen. Dat geldt ook voor dit onderwerp.

Concrete pijnpunten zoals in de brief omschreven
Heemkundekring Weerderheem onderschrijft dan ook de advisering van de Monumentencommissie en steunt haar voordracht om ten minste een gedeelte van de voormalige Philips Treksteenfabriek de status van gemeentelijke monument toe te kennen.
Cultureel van wege kenmerkende elementen van de wederopbouw-stijl, typische vormgevingen en de gewaardeerde kwaliteit van architect Ir. L. Kalff.
Historisch omdat dit gebouw getuigt van de expansie van een wereldbedrijf en voor het eerst buiten de eigen stad (in de periferie) een bedrijf neerzet om het werk naar de mensen (het arbeiderspotentieel) te brengen. Historisch ook omdat dit bedrijf, continentaal bezien, in haar productie een aanzienlijke en vooraanstaande positie bekleedde.
Sociaal-maatschappelijk dient te worden gesteld, dat veel Valkenswaardse inwoners gedurende vele jaren op dit bedrijf, naast een goede kostwinning, van uitstekende werkomstandigheden hebben genoten. Met de Treksteenfabriek werd in onze gemeente de basis gelegd voor een deel van de werkende bevolking, dat 'aan Philips' de kost heeft verdiend en/of nu nog verdient.

Conclusie in de brief
Weerderheem is het met de Monumentencommissie eens dat een kenmerkend gedeelte van dit perceel bewaard moet blijven en een plek verdient in de te ontwikkelen bebouwing.
Opmerking hierbij: de ruimte in het westelijk gedeelte van het gebouw is van dien aard dat betrekkelijk eenvoudig andere bestemmingen gerealiseerd kunnen worden.

De brief besluit met het bezwaar
De plaatselijke cultuurhistorische vereniging Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard tekent daartegen bezwaar aan. Ondertekend door voorzitter en secretaris.
Hetgeen geschiedde op 14 februari 2009 per brief en mail. Met daarnaast een mail aan raadsleden en fracties.

De brief ligt ter inzage op de heemkamer.